Mẫu đơn xin nghỉ việc đánh máy chuẩn theo nghị định 108 – Mẫu số 3

vvvv

Làm sao để có thể tìm thấy được mẫu đơn xin nghỉ việc đánh máy chuẩn theo nghị định 108 – Mẫu số 3. Ở bài viết dưới đây ban quản trị website: Hic.vn xin chia sẻ đến các ban thông tin Nghị Định 108/2014/NĐ-CP là Nghị định về chính sách tinh giản biên chế của Chính Phủ. Mọi người tham khảo Mẫu đơn xin nghỉ việc theo nghị định 108 dưới đây nhé:

mau-don-xin-nghi-viec-theo-nghi-dinh-108

Tải Mẫu đơn xin nghỉ việc theo nghị định 108 tại đây: Tải về máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN (1) ………………………………………………………

Theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;

– ……………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………

vvvv

Tôi tên:……………………………………………….., sinh ngày……………/……………/…………..

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ, chức danh, nghề nghiệp:…………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………..

Số sổ Bảo hiểm xã hội: …………………………………………………………………………………

Tổng số thời gian đóng Bảo hiểm xã hội:…………….. năm……………. tháng.

Sau khi nghiên cứu Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế; Tôi xét thấy đủ điều kiện và làm đơn này kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho tôi được nghỉ (1)………………………………kể từ ngày…..tháng…….năm……./.

 

                                                          ……….. ngày……….tháng……… năm……

Người viết đơn

 (Ký, ghi rõ họ tên)

vvvv